anigif (220 kB)
23-200 Kraśnik ul. Lubelska 42
Strona główna » Opieka medyczna 

Ubezpieczenia komunikacyjne                                                                                                                                                                            

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC. Pozostałe ubezpieczenia – AC, NNW, Assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi

Co może zostać objęte ochroną?
Najpopularniejszymi ubezpieczeniami pojazdu są: OC, AC, NNW oraz Assistance.

  • OC - zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca szkody (na mieniu / osobie) nie ponosi bezpośrednio kosztów naprawy szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń.
  • AC – ubezpieczenie autocasco chroni nasz pojazd w przypadku jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej są również objęte dodatkowe ryzyka takie jak: działanie osób trzecich (w tym również włamania), uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych (powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożaru, itp.). Pojazd z wyposażeniem dodatkowym może zostać również objęty ochroną w zakresie jego kradzieży lub jego części.
  • NNW – przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie objętym ubezpieczeniem w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu; podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy; podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy; bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.
  • Assistance – pomoc w przypadku stłuczki pojazdu lub jego awarii. Najczęściej assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Bardziej rozbudowane produkty (najczęściej dodatkowo płatne) dodatkowo zapewnią: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży samolotem / pociągiem do miejsca docelowego podróży.


.
 
Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?

  • Zakres ubezpieczenia Autocasco jest opisany w ogólnych warunkach poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych. Należy przed zawarciem umowy dokładnie się z nimi zapoznać, ewentualnie wypytać ubezpieczyciela o interesujące nas kwestie. Do częstych przeoczeń przy zawieraniu polis AC są: wprowadzone udziały własne, franszyzy redukcyjne, wprowadzona amortyzacja części, pominięcie ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.
  • Przy zawieraniu polisy OC w innym niż dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, należy wypowiedzieć starą polisę. Dokładne terminy i zasady wypowiadania polis OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dn. 22 maja 2003 r. Nieprzestrzeganie wskazanych terminów w ustawie może doprowadzić do sytuacji, gdzie pojazd zostanie ubezpieczony podwójnie u dwóch różnych ubezpieczycieli. Wypowiedzenie polisy OC powinno być dostarczone do zakładu ubezpieczeń  formie pisemnej.
  • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim Klientom dodatkowe produkty i klauzule, które rozszerzają ochronę ubezpieczeniową pojazdu.  takie jak np. ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ubezpieczenie przewożonego bagażu.
Copyright 2014 by www.ubezpieczeniakrasnik.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.